Koronavirus: nová opatření od 8. 9. 2020

Dne 8. 9. 2020 byl vydán výnos rektora č. A/V/961/21/2020  upravující výuku a další činnosti v nadcházejícím období. V rámci preventivních opatření:

  1. Všechny osoby jsou povinny důsledně dodržovat platná epidemiologická opatření směřující k zabránění šíření COVID-19, která jsou uveřejňována na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti
  2. Aktuální informace a pokyny, které musí být zaměstnanci i studenty dodržovány, budou zveřejněny na internetových stránkách https://www.vscht.cz/koronavirus a aplikaci „VŠCHT EMIL“ https://emil.vscht.cz/.
  3. Student ani vyučující se nesmí účastnit kontaktní výuky ani prezenční části smíšené výuky, jestliže má příznaky infekčního onemocnění nebo ví, že se setkal s osobou v blízkém kontaktu (doba delší než 15 minut), která čeká na výsledek testu na COVID-19 z důvodu toho, že se u něj projevily příznaky virového onemocnění.
  4. V případě, že se kontaktní výuky zúčastní student, vykazující některý ze symptomů COVID-19, je vyučující povinen jej vykázat z výuky a student musí bez prodlení opustit areál budov školy.
  5. Ve všech uzavřených prostorách školy je povinnost nošení roušek nebo jiné ochrany nosu a úst. Tato povinnost se nevztahuje na pobyt zaměstnanců ve vlastních kancelářích a ve stravovacím zařízení vysoké školy při konzumaci jídla a nápojů. Pravidla povinnosti nošení roušek nebo jiné ochrany nosu a úst pro laboratoře určuje vedoucí laboratoře s ohledem na charakter a bezpečnost práce v laboratoři.
  6. Každá osoba, u které se prokáže existence onemocnění COVID–19 pozitivním testem, je povinna tuto skutečnost sdělit svému vedoucímu skupiny, laboratoře či nadřízenému a to bez zbytečného prodlení tak, aby tento mohl zabezpečit ve spolupráci s praktickou lékařkou školy a příslušnou hygienickou stanicí epidemiologické šetření či jiné preventivní kroky k minimalizaci dopadů této skutečnosti na chod školy. Student má povinnost sdělit tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem na děkanát fakulty, kde studuje.

V případě samotné výuky:

  1. Kontaktní výuka může probíhat ve výukových skupinách (paralelkách) za přítomnosti nejvýše 50 studentů v jedné výukové skupině.  
  2. Přednášky a cvičení, které nelze v souladu s předcházejícím bodem realizovat kontaktní výukou, budou zajištěny pomocí předtočených výukových videí nebo jsou realizovány formou on-line výuky. Garant předmětu je povinen u těchto předmětů informovat studenty e-mailem zaslaným ze Studijního informačního systému o způsobu výuky nejpozději 3 dny před zahájením výuky (před 1. přednáškou nebo cvičením).
  3. Vyučující je povinen evidovat docházku na kontaktní výuku. Minimálně musí být dostupný seznam přítomných studentů na výuce (den, hodina). Je doporučeno evidovat i místo studenta v místnosti.

Prosíme, aby studenti a zaměstnanci pravidelně sledovali oficiální komunikační kanály (školní e-mail, web, aplikaci EMIL, Facebook), protože situace se může rychle měnit.

Kategorie článků: