O přijímacím řízení k Bc studiu pro rok 2018/2019

K prezenční formě studia oboru Inženýrská informatika a prezenční i kombinované formě studia oboru Procesní inženýrství a managementv akademickém roce 2018/2019 přijímá Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT uchazeče s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním, kteří se umístí v pořadí nejlepších do počtu přijímaných studentů (viz tabulka)

Studijní obory a počty přijímaných
Studijní obor Studijní program Počet přijímaných
Inženýrská informatika Chemická informatika a bioinformatika 30
Procesní inženýrství a management Inženýrství a management 50

a splní podmínky stanovené pro přijetí.

Co musíte jako uchazeč o studium splnit

Pokud jste absolventem střední školy v České nebo Slovenské republice, musíte

  • vyplnit (mj. vybranou kombinaci fakulta + studijní program + studiní obor + forma studia a dále známky ze všech předmětů, získané v  předposledních třech ročnících a v prvním pololetí posledního ročníku středoškolského studia), vytisknout, podepsat elektronickou přihlášku ke studiu  a nechat potvrdit vaší střední školou (pozn.: pokud jste již studenty jiného oboru VŠCHT, výsledky středoškolského studia za vás doloží děkanát fakulty, na které studujete),
  • doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
  • doložit úhradu nevratného poplatku 500 Kč za administrativní náklady přijímacího řízení.

Pokud jste absolventem střední školy ze státu, s nimž nemá naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, musíte

  • vyplnit (mj. vybranou kombinaci fakulta + studijní program + studiní obor + forma studia a dále známky ze všech předmětů, získané v  předposledních třech ročnících a v prvním pololetí posledního ročníku středoškolského studia), vytisknout, podepsat elektronickou přihlášku ke studiu  a nechat potvrdit vaší střední školou (pozn.: pokud jste již studenty jiného oboru
  • doložit nostrifikaci středoškolského vzdělání,
  • doložit složení zkoušky z českého jazyka na Katedře jazyků VŠCHT Praha, která se skládá z písemného testu úrovně B2 podle SEER zahrnujícího odbornou slovní zásobu z oblasti přírodních věd a dále z ústní zkoušky téže úrovně ověřující znalost základní terminologie v chemii a matematice (pozn.: pokud jste složili test z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na úrovni B2 s hodnocením minimálně 70 %, budete skládat pouze ústní část). O konkrétním termínu jazykové zkoušky konání budete vyrozuměni e-mailem do 30. 4. 2018.
  • doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
  • doložit úhradu nevratného poplatku 500 Kč za administrativní náklady přijímacího řízení.

Přihlášku zašlete do 29. března 2018 na Pedagogické oddělení VŠCHT, ostatní náležitosti tamtéž nejpozději do 15. června 2018.

Pokud přihlášku doručíte později, nesprávně či neúplně vyplníte nebo nedoložíte ostatními požadovanými náležitostmi, nebudete zařazeni do přijímacího řízení.

Jak přijímací řízení probíhá

Splnění podmínek pro přijetí bude fakulta průběžně ověřovat a zveřejňovat od 11. května 2018 na serveru student.vscht.cz. Na stejné adrese budou zveřejněny případné chybějící náležitosti přihlášky.

Pokud bude počet uchazečů, kteří podmínky pro přijetí splnili, větší než stanovený počet studentů přijímaných ke studiu v daném oboru, rozhodne o přijetí prospěch na střední škole. Kritériem je průměr známek z chemie a matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy (tzn. osm známek). V případě, že nebude mít uchazeč potřebný počet známek z těchto předmětů, chybějící známky se doplní (do celkového počtu osmi známek) prospěchem z přírodovědně zaměřených předmětů (fyziky, biologie atd.), které absolvoval během studia na střední škole.

Kdy a jak se dozvíte výsledky

Výsledky přijímacího řízení fakulta zveřejní 25. června 2018 na serveru student.vscht.cz, v případě přijetí ke studiu současně obdržíte písemně informace o termínu konání zápisu ke studiu.

Pokud jste nebyl(a) přijat(a)

Pokud jste nebyl(a) přijat(a) ke studiu, máte právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o vašem přijetí, a to do jednoho týdne od obdržení rozhodnutí děkana, a to v úředních hodinách na Děkanátě Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT. Můžete také požádat o přezkoumání rozhodnutí podáním žádosti děkanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Uchazečům, kteří splní podmínky pro přijetí, ale v pořadí nejlepších se umístí za stanoveným nejvyšším počtem přijímaných studentů ke studiu v daném oboru, může být nabídnuto přijetí ke studiu v jiném studijním oboru.

Máte dotazy?

Máte-li k přijímacímu řízení dotazy, obracejte se na Děkanát Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT:

Odpovědná osoba: Hana Svobodová
Místnost: B02
E-mail: Hana2.Svobodova@vscht.cz
Telefon: 220 443 891
Úřední hodiny: Po a Čt 9.00-11.30, St 9.00-11.00 a 13.00-15.00