Informace o přijímací řízení ke studiu univerzity 3. věku

Ke studiu programu Život s počítačem univerzity 3. věku přijímá Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT Praha uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním, kteří se umístí v pořadí došlých přihlášek do stanoveného počtu přijímaných uchazečů a splní podmínky stanovené pro přijetí. Počet přijímaných činí 25 a program je poskytován za úplatu ve výši 300 Kč za jeden semestr výuky.

Co musíte jako uchazeč o studiu splnit

Nevyžadujeme od vás žádnou předběžnou znalost práce s počítačem. Máte-li zájem studovat, musíte splnit pouze tyto podmínky:

  • podat přihlášku ke studiu (pozn.: nemáte-li možnost tisku, vyžádejte si na děkanátě přihlášku v papírové formě)
  • doložit skutečnost, že pobíráte starobní důchod (zaměstnání při důchodu není překážkou).

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanou náležitostí zašlete do 31. května daného roku na Děkanát Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha:

Děkanát FCHI VŠCHT Praha
Technická 1905/5
166 28 Praha 6-Dejvice

Jak přijímací řízení probíhá

Splnění podmínek pro přijetí ověřujeme v červnu. Pokud bude počet uchazečů, kteří podmínky pro přijetí splnili, větší než stanovený počet studentů přijímaných ke studiu, rozhodne o přijetí pořadí došlých přihlášek.

Kdy a jak se dozvíte výsledky

Výsledek přijetí vám oznámíme písemně nejpozději do 30. června daného roku. Pokud nebudete přijati ke studiu v daném roce, budete automaticky zařazeni do pořadníku.

Pokud jste byl(a) přijat(a) ke studiu

Pokud jste byl(a) přijat(a) ke studiu, musíte učinit dvě věci: (i) uhradit nevratný poplatek 300 Kč za 1. semestr studia bezhotovostním převodem anebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT č. 130197294/0300, variabilní symbol 453825111, (ii) nechat si v Kartovém centru VŠCHT vyhotovit identifikační čipovou (ID) kartu pro vstup do budov VŠCHT a přístup do školní počítačové sítě (cena za vyhotovení karty je zahrnuta v poplatku za 1. semestr). Pak už se jen dostavíte na zahájení výuky, které vám oznámí Děkanát FCHI písemně nebo telefonicky nejpozději do 10. září daného roku.

Máte dotazy?

Máte-li k přijímacímu řízení dotazy, obracejte se na Děkanát Fakulty chemicko-inženýrské:

Studijní referentka: Hana Svobodová
Místnost: B02
E-mail: Hana2.Svobodova@vscht.cz
Telefon: 220 443 891
Úřední hodiny: Po a Čt 9.00-11.30, St 9.00-11.00 a 13.00 - 15.00