Zmírnění opatření proti šíření COVID-19 platné od 27. 4. 2020

S účinností ode dne 27. dubna 2020 dochází podle výnosu rektora č. A/V/961/15/2020 ke zmírnění opatření proti šíření COVID-19. Podle výnosu se umožňuje osobní přítomnost studentům všech ročníků na VŠCHT Praha pouze za účelem:

 • konzultace nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 • laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 • individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury
 • na praktických formách výuky a praxích.

Žádáme zaměstnance a studenty o dodržování následujících pokynů:

 • Studenti (včetně doktorandů) mohou být přítomni ve škole pouze na nezbytně nutnou dobu v jasně vymezených místnostech.
 • Jak ze strany studentů, tak všech zaměstnanců je třeba pečlivě dbát na hygienická opatření – desinfekce, roušky atd. stejně jako na vedení dokumentace přítomných osob a vzájemných kontaktů pro případné trasování. Denní zpracování dokumentace je vyžadováno pro každou místnost s přítomností studentů/doktorandů.
 • Chodby a další společné prostory nejsou určeny ke shromažďování osob, slouží jen k nezbytně nutnému pohybu.
 • „Home office“ je nadále doporučen rizikovým skupinám – tj. vyšší věk a dlouhodobá onemocnění – diabetes, prodělaná onkologická onemocnění, kardiovaskulární nemoci apod.
 • Praktická, individuální výuka/experimentální práce na tématu disertace se při splnění všech výše uvedených požadavků otevírá všem doktorandům s podmínkou, že se budou vyskytovat ve vymezených laboratořích k vykonání nezbytných aktivit po dohodě s vedoucím práce/konzultantem. Zpracování dat, sepisování textů apod. se doporučuje vykonávat mimo budovy školy v individuálním režimu.
 • Dle dohody garantů předmětů a vedoucích pracovišť je možná praktická projektová a laboratorní výuka skupin do 5 osob. Otevírá se tímto prostor pro laboratorní úlohy magisterského studia, které vykonává dvojice, trojice či maximálně čtveřice studentů za vedení jedním pedagogem. Ve výjimečných případech (při dodržení všech uvedených podmínek) se toto může týkat i bakalářských studentů.
 • Vyučující mohou pořádat předem domluvené konzultace pro max. 5 předem přihlášených osob k doplnění studia realizovaného elektronickými prostředky za splnění všech nařízení (hygienická opatření, evidence přítomných atd.).
 • Obdobným způsobem ve skupině maximálně 5 osob lze zkoušet studenty.
 • Nadále platí, že je doporučeno využívat elektronických forem komunikace jak k výuce, tak i k ověřování znalostí. Současná zákonná úprava umožňuje pro vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia a obhajoby disertační práce využít distanční způsoby, bude-li splněna podmínka alespoň distanční účasti zkušební komise při konání státní zkoušky. Platí též, že zkoušky a jiné studijní povinnosti a podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu, je možné v době, kdy je osobní přítomnost studenta při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena, plnit a ověřovat distančně.

Student při prvním vstupu do školy poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, které odevzdá na vrátnici. Studentům se doporučuje mít u sebe fotokopii prohlášení a na vyzvání ji předkládat.

Kategorie článků: